KOTLIN - WPROWADZENIE

Ważne linki

								
--> Przykładowy edytor: IntelliJ IDEA
--> Biblioteka: Kotlinx
--> Dokumentacja: docs
--> Opcjonalne: Android studio
								
							

IntelliJ IDEA

								
									
 • Uruchom ,,IntelliJ IDEA "
 • Przejdź do File --> New Project --> Kotlin/JS
 • Wpisz nazwe i lokalizacje projektu
 • Gotowe

Android Studio - instalacja Kotlina

								
									
 • Uruchom ,,Android Studio"
 • Przejdź do File --> Settings --> Plugins
 • Kliknij Install JetBrains plugin…
 • Zainstaluj plugin Kotlin
 • Sprawdź czy masz już dostępną opcje Tools -> Kotlin

Przykładowy kod

							main.kt
								
import kotlinx.html.button
import kotlinx.html.div
import kotlinx.html.dom.create
import kotlinx.html.h1
import kotlinx.html.js.onClickFunction
import kotlin.browser.document

fun main(args: Array) {
  val root = document.getElementById("container")
  val div = document.create.div{
    h1{
      +"Kotlin javascript"
    }
    button{
      +"TEST"
      onClickFunction = { println("dziala")}
    }
  }
  root!!.appendChild(div)
}
								
							index.html
							
							
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kotlin (javascript) DEMO</title>
</head>
<body>

<div id="container"></div>

<script src="out/production/KotlinJsDemo/lib/kotlin.js"></script> // baza
<script src="out/production/KotlinJsDemo/lib/kotlinx-html-js.js"></script> // rozszerzenie
<script src="out/production/KotlinJsDemo/KotlinJsDemo.js"></script> // nasz plik

</body>
</html>
							
							

A Ty ile razy pomyślaleś?